pomiń nawigację

Regulamin

Obowiązuje od 15 kwietnia 2008

Wstęp

Niniejszy regulamin świadczenia usług przez system OC2.pl określa założenia, zakres i warunki wykonywania przez firmę MASTER TELECOM Sp.J. z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000155359, usług w ramach w/w systemu.

Definicje

Definicje i pojęcia stosowane w Regulaminie oznaczają:

Operator Usługi – MASTER TELECOM Sp.J.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa lub utworzona zgodnie z przepisami prawa posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia usługi i korzysta z usług.

Konto Użytkownika – konto użytkownika z dostępem zabezpieczonym loginem i hasłem tworzone po rejestracji w systemie OC2.pl.

Internauta - osoba użytkująca telefoniczną sieć stacjonarną lub komórkową, wywołująca kontakt z Użytkownikiem poprzez internetowy Formularz Kontaktowy.

Numer Telefoniczny - Wskazany przez Użytkownika własny numer telefoniczny w krajowej sieci stacjonarnej lub komórkowej, jak również własny numer telefoniczny Internauty wskazany w Formularzu Kontaktowym.

Formularz Kontaktowy - dedykowany Użytkownikowi ciąg znaczników html, który umieszczony w kodzie strony www powoduje wyświetlenie zaproszenia do nawiązania kontaktu telefonicznego wraz z obsługą wszystkich stanów i etapów realizacji połączeń.

Link Kontaktowy - dedykowany Użytkownikowi adres internetowy, który wywołany w przeglądarce internetowej powoduje wyświetlenie Formularza Kontaktowego.

Zarejestrowany Użytkownik – użytkownik usługi OC2 zarejestrowany w usłudze OC2.

Zamówienie – oświadczenie Użytkownika złożone przez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie OC2.pl, zawierające dane Użytkownika oraz dane zamawianej usługi. Zamówienie może być połączone funkcjonalnie z zewnętrznym systemem realizacji płatności drogą elektroniczną w sieci Internet.

Elektroniczny system płatności – system wspomagający obsługę płatności w systemie OC2.pl. Płatności obsługuje serwis payu.pl.

Billing – szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na rzecz Użytkownika, dostępny nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie oc2.pl w zakładce twój panel > ostatnie połączenia, po zalogowaniu się.

Rachunek – faktura VAT dostarczana pocztą e-mail, dokumentująca dokonaną przedpłatę za usługi OC2.pl

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie http://www.OC2.pl/info/regulamin/

Cennik – cennik usług dostępny na stronie http://www.OC2.pl/info/cennik/

Materiały Informacyjne – publikowana w formie druków lub ulotek lub na stronie internetowej OC2.pl przez Operatora Usługi informacja na temat usługi, zawierająca opis usług, zasady świadczenia, ceny.

Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do systemu OC2.pl należą do MASTER TELECOM Sp.J. z siedzibą w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98,. Prawa autorskie związane z systemem OC2.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

Zawartość wszystkich stron, szablonów, ilustracji i publikacji w systemie OC2.pl podlega ochronie prawa autorskiego.

Nabywanie usługi i zasady korzystania

Przedmiotem usługi jest realizacja głosowych połączeń telefonicznych pomiędzy Numerem Telefonicznym wskazanym przez Użytkownika a Numerem Telefonicznym wskazanym przez Internautę w Formularzu Kontaktowym. Właściwości i ograniczenia usługi są podawane w Materiałach Informacyjnych.

Użytkownik nabywa usługi przez złożenie zamówienia i korzysta z nich w zakresie opisanym w Materiałach Informacyjnych. Zamówienie usługi skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego w celu uzyskania dostępu do usług.

Wysokość opłat za Usługi określa Cennik.

Zaprzestanie korzystania z usługi skutkuje unieważnieniem przez Dostawcę Usługi.

Aby usługa mogła być świadczona, Użytkownik ma prawo pobrać bez dodatkowych opłat Link Kontaktowy lub Formularz Kontaktowy ze strony internetowej Dostawcy Usługi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie Linku Kontaktowego lub Formularza Kontaktowego niezgodnie z Regulaminem.

Użytkownik może korzystać z usług systemu przy pomocy przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze podłączonym do Internetu, przy pomocy telefonu w krajowej sieci stacjonarnej oraz przy pomocy telefonu w krajowej sieci komórkowej.

Cennik oraz niniejszy Regulamin są udostępnione na stronie internetowej OC2.pl przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Cennika i Regulaminu.

Opłaty za świadczenie usług OC2.pl są pobierane jako płatność z góry (przedpłacone). Część usług jest świadczona w wykupionym czasie ich obowiązywania, a część usług jest świadczona do czasu wykorzystania przez Użytkownika przedpłaconej kwoty, według objaśnień podanych w Cenniku i Materiałach Informacyjnych.

Operator Usługi zobowiązuje się wystawić fakturę VAT za dokonaną wpłatę w terminie 7 dni roboczych. Użytkownikowi zostaną udostępnione zamówione usługi pod warunkiem poprawnego dokonania wpłaty, według objaśnień podanych w Materiałach Informacyjnych.

Billing oraz inne informacje o stanie usługi są dostępne po zalogowaniu się Użytkownika na stronie www.OC2.pl. Operator Usługi zapewnia udostępnienie informacji o zrealizowanych połączeniach niezwłocznie po zakończeniu połączenia. Billing jest dostępny w formie elektronicznej i jest udostępniany nieodpłatnie.

Samoobsługa w zakresie zarządzania usługą OC2.pl jest dostępna po zalogowaniu się Użytkownika. Operator Usługi umożliwia także samoobsługowe odzyskanie utraconego hasła dostępowego. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail do korespondencji. Wszelką korespondencję, w tym e-mail uważa się za prawidłowo dostarczoną pod adres podany lub zaktualizowany przez Użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki niepoprawnie podanego loginu podczas logowania i podczas dokonywania opłat.

Zobowiązania Użytkownika i Operatora Usługi

Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usługi lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania Zamówienia. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług.

Wpłacone przez Użytkownika kwoty nie są zwracane.

Operator Usługi stosownie do możliwości technicznych dołoży starań aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników pocztą elektroniczną.

Operator Usługi ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podlegających opłacie, na zasadach ogólnych określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.

Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi można zgłaszać na stronie OC2.pl po zalogowaniu się Użytkownika w formularzu Kontakt pod adresem http://www.OC2.pl/kontakt/

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo odpowiedzi na reklamację Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika, stosownie do uzgodnienia z Użytkownikiem podczas składania reklamacji.

Postanowienia końcowe

Użytkownik będący w rozumieniu prawa konsumentem, może zrezygnować z przedpłaconej usługi w terminie 10 dni od dnia realizacji Zamówienia pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z przedpłaconej usługi.

Operator Usługi zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia świadczenia usług, jeżeli Użytkownik:

Operator Usługi nie gwarantuje bezpieczeństwa ani jakości przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.

W sprawach w Regulaminie nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Operatora Usługi.

O podwyższeniu cen za Usługi Operator Usługi powiadamia Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni, przez podanie informacji na stronie www lub przez przekazanie informacji Użytkownikowi pocztą elektroniczną na jego adres e-mail podany w Zamówieniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2008 roku. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie OC2.pl.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu prosimy o wiadomość przez formularz kontaktowy.